Na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Zajednica športskih udruga grada Osijeka upućuje gospodarskim subjektima Poziv za dostavu ponuda za izvršenje usluge prijevoza sportaša na sportska natjecanja. Ponude se dostavljaju putem ponudbenog lista i troškovnika koji su sastavni dio Poziva, te tražene dokumentacije sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva. Ponuda mora biti zaprimljena od strane naručitelja najkasnije do 28. studenog 2019. g. do 10:00 sati, poštom preporučeno ili neposrednom dostavom u zatvorenoj omotnici.

Poziv za dostavu ponuda – usluga prijevoza sportaša na sportska natjecanja
Ponudbeni list
Troškovnik